Prace archeologiczne na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie przy ul. Okopowej

Między czerwcem a wrześniem 2020 roku, na terenie Kwatery 1., należącego  do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51, miały miejsce badania archeologiczne prowadzone na zlecenie Fundacji. To pierwsze prace archeologiczne na cmentarzu żydowskim w Polsce przeprowadzone zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i żydowskim prawem religijnym.

Działania te stanowiły pierwszy etap planowanych archeologicznych prac badawczych, które mają zakończyć się pod koniec 2021 roku. Ich celem było uporządkowanie terenu Kwatery 1. i odsłonięcie historycznego poziomu, który stanowi zabytkową tkankę najstarszej części cmentarza.

Kwatera 1. znajduje się pomiędzy głównym wejściem na cmentarz, murem południowym, a wschodnią granicą mauzoleum. Od północy teren kwatery zamyka współcześnie użytkowana alejka, której umiejscowienie pokrywa się zapewne z alejką istniejącą pierwotnie. Badania archeologiczne obejmą swym obszarem duży fragment męskiej części grzebalnej historycznej Kwatery 1.

Działania archeologiczno-porządkowe

Prace archeologiczne miały charakter porządkowo-dokumentacyjny i w pierwszej kolejności polegały na ręcznym usunięciu nadmiaru ziemi przemieszanej z nawarstwieniami organicznymi, znajdującymi się bezpośrednio na zabytkowych nagrobkach, a także w przestrzeni pomiędzy nimi. Dzięki zastosowaniu metodyki archeologicznej i precyzyjnemu zdejmowaniu kilkucentymetrowych nawarstwień humusu, możliwe było uchwycenie wielu szczegółów związanych z historycznym okresem użytkowania terenu. Wykonano także standardową dokumentację archeologiczną.

Działania archeologiczno-porządkowe były przeprowadzone przy stałym nadzorze konserwatorskim. Dzięki temu, możliwa była specjalistyczna kontrola nad historycznymi nagrobkami. W trakcie zaplanowanych badań archeologicznych odsłonięto teren  o powierzchni około 12 arów. Miąższość usuwanych warstw ziemi była skorelowana  z posadowieniem poszczególnych pochówków. Starano się uchwycić i doczyścić każdą  z kolejno badanych macew wraz z polem grobowym, aż do ich podstawy. Tym samym,  ze wskazanego terenu usunięto, w zależności od miejsca i głębokości posadowienia grobów lub brukowanych alejek, od kilku do kilkudziesięciu centymetrów humusu.

W trakcie prac uchwycono niewidoczne fragmenty płyt nagrobnych oraz pola grobowe zbudowane z kamiennych tumb i cegieł położonych pod nimi. W wielu przypadkach pola nie były przykryte kamiennymi wspornikami, a ograniczone jedynie cegłami. W kilkunastu przypadkach do zbudowania konstrukcji grobów użyto wtórnie elementów starszych pochówków (m.in. fragmentów macew). W trakcie prowadzonych prac archeologicznych udało się bowiem zidentyfikować kilkadziesiąt fragmentów inskrybowanych macew, które po analizie ikonograficznej lub stylistycznej, dopasowano do pochówków znalezionych in situ. Dalsze prace konserwatorskie przyczynią się do skompletowania zniszczonych macew.

W centralnej części badanego terenu, nieopodal ohelu Sonnenberga, już  przed rozpoczęciem badań widoczny był obszar, na którym nie zachowały się oryginalne rzędy macew, a wiele nagrobków było zniszczonych. Przeprowadzone badania i kwerenda archiwalna (m.in. analiza archiwalnych zdjęć lotniczych) wskazywały, iż teren był miejscem dotkniętym przez zniszczenia wojenne, powstałe zapewne  podczas bombardowania. Ostatecznym potwierdzeniem okazało się znalezienie w tym miejscu niewybuchu z okresu II wojny światowej.

W wielu miejscach badanego obszaru pojawiły się fragmenty nagrobków, zasypanych skumulowaną na powierzchni ziemią, przemieszaną z nawarstwieniami organicznymi. Niezwykle interesującymi elementami architektury cmentarza żydowskiego, które udało się odsłonić w trakcie prac archeologicznych, są brukowane ciągi komunikacyjne – alejki, prowadzące do wybranych oheli, jak choćby do oheli Sonnenberga czy Lipszyca, lub biegnące wzdłuż rzędów macew. Wydaje się, że znaczna część historycznej Kwatery 1. była brukowana, o czym mogą świadczyć zachowane miejscami kamienie, tworzące ścieżki zlokalizowane pojedynczo lub w większych skupiskach.

Mimo niewielkiej głębokości eksploracji, podczas badań natrafiono na znaczne ilości zabytków ruchomych, poświadczających historię Kwatery 1. Zdumiewająco duże ilości szkła, pochodzącego z fragmentów naczyń datowanych na okres drugiej połowy XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku, znaleziono w centralnej części badanej przestrzeni. Były to głównie butelki po różnego rodzaju produktach spożywczych i farmaceutycznych, znanych także z innych stanowisk archeologicznych rozpoznanych na terenie Warszawy. Zidentyfikowano i wydzielono pojedyncze przedmioty, precyzujące chronologię pochówków Kwatery 1., takie jak sygnowane cegły pochodzące z cegielni funkcjonujących niegdyś w tej części Warszawy. Znaleziono także kilka monet, m.in. austrowęgierskich, pochodzących z końca XIX i początku XX wieku. Dzięki tym odkryciom, można stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że użytkowanie odsłanianego poziomu datuje się właśnie na drugą połowę XIX i początek XX wieku.

Podczas opisanych prac archeologicznych, oprócz eksploracji, wykonywano kompletną dokumentacja fotograficzną oraz rysunkową odsłoniętych nagrobków. Wybrane zabytki natomiast trafiły do konserwacji. Dzięki dokumentacjom została uszczegółowiona inwentaryzacja historycznych nagrobków, zidentyfikowanych na obszarze objętym badaniami. Oprócz technicznych prac ziemnych, został przygotowany szczegółowy plan geodezyjny, obejmujący elementy infrastruktury – alejki, kwatery, etc., oraz podział organizacyjny (sektory). Wykonano także wstępną inwentaryzację nagrobków, której efektem może być ich wirtualna rekonstrukcja. Wynikiem końcowym zastosowania wskazanych, nieinwazyjnych prac dokumentacyjnych, uzupełnionych o serie zdjęć z wysokości około 20 m nad Kwaterą 1., jest kompletna mapa ortofotogrametryczna wskazanej części terenu.

Historia warszawskich Żydów zapisana na macewach

Archiwum Cmentarza Żydowskiego przy ulicy Okopowej w Warszawie nie przetrwało II wojny światowej. Często jedyne informacje o osobach pochowanych na cmentarzu przed 1939 rokiem znajdują się na zachowanych nagrobkach.

Dzięki przeprowadzonym pracom udało się znaleźć kilka nagrobków dotychczas nieznanych osób. Odkryto także nieznane wcześniej motywy dekoracyjne na macewach, między innymi wizerunek smoka i wiewiórki trzymającej orzechy. Ich znaczenie jest przedmiotem rozważań, bo takie przedstawienia nie były dotychczas znane w żydowskiej sztuce sepulkralnej na terenie Polski.

Udało się również odkryć pozostałości polichromii na części nagrobków, co było dosyć rozpowszechnionym zwyczajem na cmentarzach żydowskich. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że na jednej z macew znaleziono ślady złoceń.

Kontynuacja prac archeologicznych

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego zapowiada kontynuowanie prac archeologicznych w 2021 roku. Obejmą niemalże cały historyczny obszar Kwatery nr 1 cmentarza – czyli najstarszą jego część.

We współpracy z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacją Dokumentowania Cmentarzy Żydowskich zostanie także przeprowadzona pełna inwentaryzacja kwatery i znajdujących się na niej nagrobków. Planowana jest publikacja naukowa wyników badań archeologicznych i inwentaryzacyjnych.

Zgromadzone materiały i wyniki badań pozwolą na opracowanie kompleksowego programu konserwatorskiego dla całej kwatery, we współpracy z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

 

Prace na Cmentarzu Żydowskim przy ulicy Okopowej w Warszawie wykonała na zlecenie Fundacji Dziedzictwa Kulturowego firma „Wykop na poziomie” z udziałem studentów Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Finansowanie projektu było możliwe dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego pochodzącym z inwestowania Funduszu Wieczystego przekazanego przez MKiDN Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.

 

 

 

INFORMACJA O TWOICH DANYCH

Prosimy o potwierdzenie zapoznania się z poniższymi informacjami poprzez kliknięcie przycisku „Rozumiem” lub przycisku ”x”.

Prosimy o potwierdzenie zapoznania się z poniższymi informacjami poprzez kliknięcie przycisku „rozumiem”.

Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W celu dalszego świadczenia Państwu usług za pośrednictwem serwisu Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, chcielibyśmy Państwa poinformować o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Jakie dane przetwarzamy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z serwisu Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, w tym zapisywane w plikach cookies.

Kto jest Administratorem Państwa danych?
Administratorem bazy danych jest Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińskiej 22/203, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000439624, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5213639823.

W jakim celu chcemy przetwarzać Państwa dane?
Dopasowujemy treści wyświetlane na naszych stronach do indywidualnych gustów i potrzeb oraz ciągle doskonalimy jakość oferowanych usług, korzystając z analiz Państwa danych.Przetwarzamy dane Użytkowników w celu analityki ruchu w serwisie, źródeł dotarcia, czasu spędzonego na stronie i tym podobnych aby móc stale poprawiać jakość serwisu. Przetwarzanie danych umożliwia nam zwiększenie bezpieczeństwa usług świadczonych za pośrednictwem Fundacji Dziedzictwa Kulturowego (np. wykrywamy osoby łamiące regulamin Serwisu, zagrażające innym Użytkownikom, boty). Przetwarzamy dane Użytkowników Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w celu umożliwienia korzystania z serwisu (zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności).

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?
Dane przetwarzamy od momentu udzielenia odpowiedniej zgody do momentu jej odwołania / żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych / żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez ich właściciela. Dane zbierane w ramach profilowania przetwarzamy od momentu rozpoczęcia korzystania z serwisu Fundacji Dziedzictwa Kulturowego (wejścia na naszą stronę) do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.

Czy możemy przekazywać dane?
Fundacja Dziedzictwa Kulturowego przekazuje Państwa dane jedynie podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie i będącym jego podwykonawcami (np. firmom programistycznym) oraz na żądanie podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. sądom). Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym, z wyjątkiem powierzenia przetwarzania, w niektórych przypadkach, naszym zaufanym partnerom wymienionym w Polityce Prywatności.

Do kogo można się zwrócić po dalsze informacje odnośnie przetwarzanych przez nas danych?
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących danych osobowych prosimy pisać do naszego Inspektora Danych Osobowych, iod@dziedzictwo.org , ul. Bukowińska 22/203, 02-703 Warszawa, Polska.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Danych Osobowych (adres iod@dziedzictwo.org) z adresu, którego zgoda dotyczy. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do GIODO w wypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dalsze informacje znajdą Państwo w Polityce Prywatności.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?
Fundacja Dziedzictwa Kulturowego przetwarza Państwa dane na podstawie prawnej zgodnej z obowiązującymi przepisami. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczenia usług dla Użytkowników Fundacji Dziedzictwa Kulturowego jest umowa (określona Regulaminem). Fundacja Dziedzictwa Kulturowego musi korzystać z danych Użytkowników w celu realizacji usług Serwisu Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Działania te obejmują również rozwój serwisu, lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji Użytkowników, dokonywanie analiz w celu doskonalenia świadczonych usług oraz mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo.
Podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego Fundacji Dziedzictwa Kulturowego jest tzw. uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO.
Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych podmiotów trzecich odbywa się na podstawie odrębnej dobrowolnej zgody.

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.